top of page

Regulamin sklepu


 

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym e-butik Laurelle działającym pod adresem www.laurellesklep.pl, który prowadzony jest przez NF DESIGN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498961, numer REGON: 147102181, NIP: 5213666211.

Definicje:

Cena Towaru - cena sprzedaży Towaru Gotowego;

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Dostawca - podmiot realizujący dostawę Towaru Gotowego;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), która składa zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej lub jest stroną umowy zawartej ze Sprzedającym w zakresie działalności Sklepu Internetowego. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zwłaszcza konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.); 

Polityka Prywatności - polityka prywatności i plików cookies ustanowiona przez Sprzedającego (tekst dostępny pod adresem: www.laurellesklep.pl/polityka-prywatności).

Rejestracja - założenie indywidualnego konta na Stronie Internetowej, co umożliwia zwłaszcza dokonywanie Zamówień bez konieczności każdorazowego wprowadzania na nowo danych do formularza zamówienia;

Sklep Internetowy - e-butik Laurelle działający pod adresem www.laurellesklep.pl;

Sklep Stacjonarny – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa

Sprzedający - NF DESIGN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498961, numer REGON: 147102181, numer NIP: 5213666211;

Strona Internetowa - witryna internetowa pod adresem www.laurelle.pl;

Towar(y) Gotowy(e) - artykuły odzieżowe i akcesoria dostępne w Sklepie Internetowym;

Zamówienie - dyspozycja sprzedaży Towaru Gotowego złożona przez Klienta, stanowiąca ofertę zawarcia odpowiednio umowy o dzieło lub umowy sprzedaży w rozumieniu art. 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

 1. Wszystkie Ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane są w walucie polskiej (polskim złotym), zawierają podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych oraz nie zawierają kosztów dostawy;

 2. Informacje dostępne w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) co oznacza m. in., że NF DESIGN sp. z o.o. może odmówić zwarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości Towarów w ramach akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 4. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy:

 1. pod numerem telefonu +48 730 690 686, w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), w godzinach 9:00-15:00;

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@laurelle.pl


 


 

§ 2. Warunki składania Zamówień i rejestracji w Sklepie Internetowym


 

 1. Klient może dokonać Rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza Rejestracji dostępnego na Stronie Internetowej, bądź złożyć Zamówienie bez dokonywania Rejestracji.

 2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które NF DESIGN sp. z o.o. przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 3. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej.

 4. Składanie Zamówień jest możliwe w każdym czasie, z wyjątkiem, gdy przerwa w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowana jest względami technicznymi lub innymi wyjątkowymi przeszkodami.

 5. Złożenie Zamówienia wymaga oświadczenia Klienta, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zaakceptował jego treść oraz wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 6. Przez złożenie Zamówienia rozumie się zakończenie procesu składania Zamówienia potwierdzone automatycznie wygenerowanym komunikatem o tym, że Zamówienie zostało złożone.

 7. W przypadku limitowanej ilości Towaru o pierwszeństwie decyduje kolejność składania Zamówień.

 8. W treści Zamówienia mogą być podane dane niezbędne do wystawienia faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)


 

§ 3. Realizacja Zamówień

 1. Przez złożenie Zamówienia Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru Gotowego. (szczegóły procesu zamówień są opisane w załączniku nr 1)

 2. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego w formie maila wysłanego na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia.

 3. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

 4. Wszystkich płatności (zwłaszcza tytułem Ceny i kosztów dostawy) należy dokonywać w terminie 3 dni od potwierdzenia Zamówienia wyłącznie w następujący sposób:

 1. poprzez przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez bank BNP Paribas Bank Polska S.A., nr rachunku 41 1750 0009 0000 0000 2704 9068;

 2. za pośrednictwem systemów płatności on-line dostępnych na stronie internetowej;

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego momentu rozpoczyna swój bieg termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany klientowi.

 2. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez NF DESIGN sp. z o.o., zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

 1. weryfikacji danych Klienta zawartych w formularzu Zamówienia, zwłaszcza telefonicznie lub w drodze komunikacji elektronicznej;

 2. odmowy realizacji Zamówień, w przypadku gdy formularz Zamówienia został wypełniony nieprawidłowo, zamówienie złożono z naruszeniem niniejszego Regulaminu, gdy Cena Towaru jest błędnie oznaczona w wyniku błędu systemu lub oczywistej omyłki Sprzedającego, a także w przypadku braku dostępności Towaru;

 3. wysyłki Zamówienia po upływie terminu wskazanego w § 4. pkt 2, jeśli z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie zrealizować zamówienia we wskazanym terminie. W przypadku zaistnienia takiego faktu, Klient zostanie o tym poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową bądź w rozmowie telefonicznej.

 1. Towar jest dostarczany Klientowi wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) wystawioną na życzenie Klienta, pod warunkiem uprzedniego podania przez Klienta danych niezbędnych do jej wystawienia.

 2. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

 3. NF DESIGN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

§ 4. Dostawa

 1. Dostawy są realizowane w formie przesyłki kurierskiej.

 2. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.

 3. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

 4. Koszt dostawy widoczny jest w trakcie składania Zamówienia.

 5. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych.

 6. Sprzedający zapewnia należyte przygotowanie Towaru do wysyłki, kontrolę stanu Towaru przed wysyłką, a także odpowiednie jego opakowanie. W wypadku, gdy zewnętrzny stan przesyłki wskazuje na uszkodzenie jej zawartości, Klient jest obowiązany do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedającego. Za opóźnienia w dostawie Towaru z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego nie ponosi on odpowiedzialności.


 

§ 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru Gotowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@laurelle.pl). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostarczonego mu mailowo wraz z potwierdzeniem Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy jest także dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem www.laurellesklep.pl/reklamacje-i-zwroty

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru i sprawdzenia zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

 5. Klient powinien odesłać Towar do sklepu na własny koszt lub przekazać Towar Sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

 6. Opłata dokonana przez Klienta za przesyłkę do Sprzedającego nie podlega zwrotowi.

 7. Towar należy odesłać na adres: NF DESIGN sp. z o.o., ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa z dopiskiem „Laurelle zwrot”.

 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 

§ 6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Rękojmia

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad. W przypadku wystąpienia wad w Towarze NF DESIGN sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady.

 2. Do odpowiedzialności Sprzedającego i Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) ze zmianami przewidzianymi poniżej.

 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty (nie obejmuje utraconych korzyści) i nie może przekraczać Ceny Towaru.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego bądź niezgodnego z niniejszym Regulaminem wypełnienia przez Klienta formularza rejestracji lub formularza zamówienia.

 5. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zasadach przewidzianych w przepisach Działu II Tytułu XI Księgi III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 6. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Laurelle.pl może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

 7. Reklamację można złożyć w salonie stacjonarnym lub drogą pocztową.

 8. Klient pragnący wykonać uprawnienia z rękojmi obowiązany jest przesłać Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adres podany w niniejszym Regulaminie prawidłowo wypełniony formularz reklamacji. Formularz ten dostępny jest pod adresem www.laurellesklep.pl/reklamacje-i-zwroty

 9. W formularzu reklamacji Klient obowiązany jest podać w szczególności dane kontaktowe umożliwiające niezwłoczne skontaktowanie się z Klientem oraz podać przyczyny reklamacji.

 10. Sprzedający obowiązany jest ustosunkować się do żądania wymiany Towaru, usunięcia wady lub oświadczenia o obniżeniu Ceny złożonego przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) w terminie 14 dni od momentu dojścia żądania wymiany Towaru, usunięcia wady lub oświadczenia o obniżeniu Ceny do jego wiadomości.

 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: kontakt@laurelle.pl.

 12. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej drogą pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w salonie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail, sms lub telefonicznie i jest obowiązany odebrać towar w salonie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.


 

§ 7. Ochrona danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów o dzieło i sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, NF DESIGN sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. (tekst dostępny pod adresem: www.laurellesklep.pl/polityka-prywatności)

§ 8. Dochodzenie roszczeń

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Więcej informacji na stronie: http://spsk.wiih.org.pl/. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny.


 

§ 9. Postanowienia końcowe


 

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie z zachowaniem postanowień Tytułu III Księgi III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w momencie ogłoszenia, za które uważa się zamieszczenie Regulaminu na Stronie Internetowej. To samo dotyczy zmian niniejszego Regulaminu.


 


 

Załączniki:

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

 2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Pokaż koszyk”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania / zakładania konta.

 3. W panelu logowania / zakładania konta należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

 4. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek; możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

 5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

 6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części Płatność – płatności online, przelewem na konto Sprzedającego.

 7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 8. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

 9. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez NF DESIGN sp. z o.o., zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

 11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

 12. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

płatności

Wysyłka i płatności

W Laurellesklep.pl możesz zamówić wybrany Towar, korzystając z poniższych metod.

 

Odbiór osobisty w salonie Laurelle, ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa – wysyłka bezpłatna

 

Wysyłka kurierska z dostawą na wskazany adres (realizowana wyłącznie w dni robocze):

 • na terenie Polski: przy zakupie Towaru do 500 zł koszt przesyłki to 30 zł, przy zakupie Towaru powyżej 500 zł wysyłka jest bezpłatna

 • poza terytorium Polski: koszt wysyłki zagranicznej bez względu na cenę zamówionego Towaru to 200 zł

 

Towar będzie gotowy do wysyłki kurierskiej w terminie do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności. W razie, gdyby realizacja Zamówienia przekroczyła termin 14 dni, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie bądź mailowo.

 

 

Dostępne metody płatności:

 

PAYU_LOGO_LIME-990x640.png
bottom of page